Fonix Co., Ltd.

ด้วยข้อมูลที่มากขึ้นตามความเติบโตของบริษัท และการแข่งขันที่สูงขึ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ มีความรวดเร็ว และมีตัวช่วยในการนำมาวิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงาน เราเห็นว่า SAP น่าจะตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน อีกทั้งเชื่อว่าระบบมีความยืดหยุ่น สามารถขยับขยาย ดัดแปลง เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการที่จะมีต่อไปในอนาคต

บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปี 2540

ในด้าน Printing ครบวงจร ทั้ง ขาย เช่า บริการ Printer หมึกพิมพ์ (ink, toner) ให้บริการดูแลบำรุงรักษา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ เพื่อเป็นผู้นำตลาดด้าน Printing ทุกลักษณะอย่างครบวงจร โดยสร้างความพึงพอใจและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งการขายและบริการ โดยยึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญ

 

ERP on Cloud

ความสำคัญของ SAP Business One

  • มีขั้นตอนการทำงาน และ Security ที่ดี และครอบคลุม
  • รองรับความต้องการของผู้บริหารได้ดี เช่น รายงานการวิเคราะห์ยอดซื้อขายในทุกรูปแบบ และเจาะลึกทุกด้าน

SiS เป็น Distributor ที่เราค้าขายกันมานาน มีผู้บริหารที่เรารู้จักคุ้นเคย ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราร่วมธุรกิจกันได้เป็นอย่างดี และเมื่อ SiS ส่งเจ้าหน้าที่ ที่จะเป็นผู้ดูแล Implement ระบบ SAP ให้เราพิจารณาได้จากความมีฝีมือและประสบการณ์ ความตั้งใจในการทำงาน การแก้ไขปัญหา และการบริการ เรายิ่งมั่นใจ และกล่าวได้ว่า เราเลือกไม่ผิด ที่ให้ SiS เป็นผู้ขาย และบริการระบบ SAP นี้

โดย:

คุณนุชรีย์ พิชญะโสภณ

กรรมการบริหาร, Fonix Co., Ltd.

คุณปพิชญา เฉลิมแดน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, Fonix Co., Ltd.

Ready to find out more?
Start for Free Trial!