MagicBox ช่วยให้องค์กรที่ต้องการใช้งาน File sharing รูปแบบใหม่ ไม่ต้องพึ่งพา Public Cloud ในต่างประเทศ เช่น Dropbox หรือ Google Drive ด้วยราคาที่ย่อมเยากว่า ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่โดดเด่นกว่า และความปลอดภัยที่เหนือกว่า

SiS cloud Brochure
Download

Access from Anywhere and Any Device

ผู้ใช้งานสามารถใช้ไฟล์บน MagicBox ได้อย่างง่ายได้จากทุกๆที่ และจากอุปกรณ์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux, MacOS, iOS, Android หรือ Web Browser

Secure File Storage

MagicBox เก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัย โดยการแยกข้อมูลของแต่ละองค์กรให้อยู่ภายใน Server ส่วนตัว และยังรองรับการเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บไว้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับ Active Directory หรือ LDAP ขององค์กรเพื่อให้ผู้ใช้งานระบุตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูล

Simplify Management

MagicBox ช่วยให้การจัดการไฟล์ข้อมูลเป็นไปได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไฟล์ผ่านลิงค์ การให้สิทธิ์เข้าถึงไฟล์งาน หรือการสำรองและกู้คืนไฟล์งาน ที่สามารถทำผ่าน Web GUI

Enterprise File Sharing by MagicBox

Ready to find out more?
Start for Free Trial!