MagicBox ช่วยให้องค์กรที่ต้องการใช้งาน File sharing รูปแบบใหม่ ไม่ต้องพึ่งพา Public Cloud ในต่างประเทศ เช่น Dropbox หรือ Google Drive ด้วยราคาที่ย่อมเยากว่า ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่โดดเด่นกว่า และความปลอดภัยที่เหนือกว่า

SiS Cloud Brochure
Download

Access from Anywhere and Any Device

ผู้ใช้งานสามารถใช้ไฟล์บน MagicBox ได้อย่างง่ายดายได้จากทุก ๆ ที่ และจากอุปกรณ์หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น Windows, Linux, MacOS, iOS, Android หรือ Web Browser

Secure File Storage

MagicBox เก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัย โดยการแยกข้อมูลของแต่ละองค์กรให้อยู่ภายใน Server ส่วนตัว และยังรองรับการเข้ารหัสข้อมูลที่เก็บไว้ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับ Active Directory หรือ LDAP ขององค์กรเพื่อให้ผู้ใช้งานระบุตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูล

Simplify Management

MagicBox ช่วยให้การจัดการไฟล์ข้อมูลเป็นไปได้โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นการแชร์ไฟล์ผ่านลิงค์ การให้สิทธิ์เข้าถึงไฟล์งาน หรือการสำรองและกู้คืนไฟล์งานที่สามารถทำผ่าน Web GUI

Enterprise File Sharing by MagicBox

Ready to find out more?
Start for Free Trial!