ข้อตกลงในการให้บริการ SiS Cloud Services

 1. ผู้ให้บริการหมายถึง บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2. ผู้ใช้บริการ หมายถึง บริษัท หน่วยงาน หรือตัวแทน ที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการคลาวด์ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ
 3. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการตามที่ผู้ให้บริการได้แจ้งหนี้ หากไม่ชำระตามกำหนด ผู้ใช้บริการต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของค่าบริการที่ค้างชำระ ในกรณีที่ผู้ให้บริการได้มีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ใช้บริการชำระเงินค่าบริการตามกำหนดระยะเวลาของหนังสือบอกกล่าวแล้วผู้ใช้บริการยังผิดนัดอีก ผู้ให้บริการมีสิทธิหยุดให้บริการได้ทันที
 4. ในกรณีที่การบริการเกิดการขัดข้อง ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบ และผู้ให้บริการจะทำการแก้ไขปัญหาที่ขัดข้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่เหตุขัดข้องนั้นเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการ
 5. การให้บริการนี้ เป็นการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด โดยมีมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ที่ระดับร้อยละ 99.90 โดย คุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) มีวิธีการคิดคำนวณจาก
  • (ระยะเวลาทั้งหมดในเดือนนั้น – Downtime) / ระยะเวลาทั้งหมดในเดือนนั้น
  • Downtime ให้เริ่มนับจากระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ และผู้ใช้บริการได้ติดต่อมายังทีมงานให้บริการหลังการขายผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือ e-mail และจะสิ้นสุดเมื่อผู้ใช้บริการรับรองว่าบริการสามารถใช้งานได้ดังเดิม
  • การดูแลรักษาระบบและบริการหลังการขายเพื่อให้ได้มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ (Service Level Agreement) ที่ระดับร้อยละ 99.90 จะครอบคลุมในระดับ Data Center, ระบบเครือข่ายภายใน Data Center, อุปกรณ์และซอฟท์แวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบคลาวด์, และ Virtual Machine เท่านั้นและจะไม่ได้รวมถึงระบบปฏิบัติการหรือซอฟท์แวร์ใดๆที่ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ
 6. หากคุณภาพการให้บริการที่ผู้ให้บริการให้บริการในเดือนใดๆ น้อยกว่าระดับที่ร้อยละ 99.90 ผู้ให้บริการยินยอมรับผิดสูงสุดโดยให้ปรับค่าบริการโดยลดค่าบริการในรอบเดือนนั้นหากได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการ โดยมีรายละเอียดการปรับลดค่าบริการดังนี้ เว้นแต่เหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจากการกระทำของผู้ใช้บริการ
  • รายละเอียดการปรับลดค่าบริการ
   • หากคุณภาพการอยู่ในระดับตั้งแต่ร้อยละ 95 แต่น้อยกว่าร้อยละ 99.90 ให้ส่วนลดค่าบริการสูงสุดร้อยละ 50 ในรอบเดือนนั้น
   • หากคุณภาพการอยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 95 ให้ส่วนลดค่าบริการสูงสุดร้อยละ 100 ในรอบเดือนนั้น
  • ผู้ให้บริการไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในความเสียหายของระบบที่เกี่ยวกับทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงข้อมูลสูญหาย, การเสียโอกาสหรือรายได้ และ ค่าขาดผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
  • หากผู้ให้บริการได้ทำการแจ้งผู้ใช้บริการเป็นเวลาอย่างน้อย 15 วันถึงกำหนดการในการปรับปรุงบริการ ซึ่งส่งผลให้บริการไม่สามารถใช้งานได้ และผู้ใช้บริการไม่ได้ทำการโต้แย้งกำหนดการนั้น ให้ถือว่าไม่ต้องนำ Downtime ในช่วงเวลาดังกล่าวมาคิดคำนวณในการปรับลดค่าบริการ
 7. ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอการสนับสนุนการบริการได้ตลอดระยะเวลาที่มีการใช้บริการ ซึ่งผู้ให้บริการได้กำหนดระยะเวลาเป้าหมายของการตอบสนองต่อการร้องขอบริการไว้โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • ช่วงเวลาที่ให้บริการ: 24x7 แบบไม่มีวันหยุด
  • จำนวนครั้งที่สามารถร้องขอบริการได้: ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ระยะเวลาเป้าหมายของการตอบสนองต่อการร้องขอบริการตามลำดับความสำคัญดังนี้
   • ความสำคัญสูง: ระยะเวลาเป้าหมายการตอบสนองจาก Level1 Engineer 15 นาที และระยะเวลาเป้าหมายการตอบสนองจาก Level2 Engineer 2 ชั่วโมง
   • ความสำคัญปานกลาง: ระยะเวลาเป้าหมายการตอบสนองจาก Level1 Engineer 30 นาที และระยะเวลาเป้าหมายการตอบสนองจาก Level2 Engineer 4 Business Hour
   • ความสำคัญตำ: ระยะเวลาเป้าหมายการตอบสนองจาก Level1 Engineer 2 ชั่วโมงและระยะเวลาเป้าหมายการตอบสนองจาก Level2 Engineer 24 Business Hour
   • ช่วงเวลา Business Hour: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 18:00 น.
 8. ผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี จากการที่ผู้ใช้บริการนำบริการไปใช้ในทางที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชนและขัดต่อกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อตกลงในการให้บริการนี้
 9. ผู้ให้บริการมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการได้ทันทีในกรณีดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอย่างใดที่อาจเกิดแก่ผู้ใช้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิ์ระงับบริการนี้
  • ผู้ใช้บริการสิ้นสุดสภาพนิติบุคคล
  • ผู้ใช้บริการใช้เอกสารปลอมในการขอใช้บริการ
  • ผู้ใช้บริการใช้บริการนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือฝ่าฝืนข้อตกลงในการให้บริการนี้
  • ผู้ใช้บริการค้างชำระค่าบริการเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ที่ผู้ให้บริการได้ส่งให้ และผู้ให้บริการมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการชำระหนี้ดังกล่าวโดยให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการโต้แย้งความถูกต้องของใบแจ้งหนี้อยู่
 10. ในกรณีที่ผู้ให้บริการเป็นฝ่ายยกเลิกการให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องนำข้อมูลออกจากระบบภายในกำหนดระยะเวลาที่ผู้ให้บริการกำหนด และหลังจากที่ผู้ให้บริการหยุดการให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่มีสิทธิเข้าระบบการให้บริการอีก จนกว่าจะได้อนุญาตจากผู้ให้บริการ
 11. บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆ ของผู้ให้บริการซึ่งส่งไปยังผู้ใช้บริการ ณ สถานที่ หรือ email address ของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้รับโดยชอบแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของผู้ใช้บริการจะมีผลเมื่อผู้ใช้บริการได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ผู้ให้บริการไม่น้อยกว่า 7 วัน
Ready to find out more?
Start for Free Trial!