SAP Business One ซอฟต์แวร์มาตราฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่เชื่อถือมากที่สุด เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง รองรับธุรกิจที่หลากหลาย

มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและตอบสนองทุกความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น IoT, Robotics and Machine Learning, รูปแบบธุรกิจใหม่, การสั่งงานด้วยเสียง

SiS cloud Brochure
Download

ครอบคลุมทั้งธุรกิจ

On Premise & Cloud Technologies

 • สามารถรองรับการใช้งานทั้ง On Premise และ Cloud
 • มีความยืดหยุ่นในการใช้งานบนระบบ
 • ช่วยลดต้นทุน ด้านใบอนุญาตใช้งานซอฟต์แวร์
 • ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในการดูแลระบบต่างๆ

Internet of Things (IoT)

 • สามารถรองรับการใช้งานได้จากทุกสถานที่ในโลกที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • รองรับการทำงานทุก Platforms ทั้ง Browser, Mobile
 • ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลได้แบบ Real Time
 • การรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลด้วยผู้ใช้จำนวนมาก

ระบบบัญชีและการเงิน

 • ระบบบัญชีมีความเป็นมาตรฐานสากล บริหารกระบวนการทางบัญชีได้อย่างอัตโนมัติ
 • การบริหารจัดการต้นทุน รองรับการคำนวณต้นทุนได้หลายรูปแบบ
 • การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร สามารถจัดโครงสร้างการจัดทรัพย์สินได้หลากหลาย
 • รายงานภาษีประเภทต่างๆ ในรูปแบบมาตราฐานหรือตามรูปแบบที่ต้องการแบบการบริหารจัดการงบประมาณ บริหารกระแสเงินสดได้อย่างแม่นยำ ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ระบบบริหารจัดการโครงการ

 • ออกแบบแผนการปฎิบัติงานจะรวมถึงขั้นตอนการทำงาน กิจกรรมที่จะต้องทำ เวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม รวมทั้งบุคลากรที่เหมาะสมในแต่ละกิจกรรม
 • การควบคุมงบประมาณโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ได้
 • การติดตามผลการทำงานว่าถึงขั้นตอนใด

ระบบขาย

 • การบริหารการขายและโอกาสทางด้านการขาย โดยมีระบบ CRM , Opportunity , Pipeline ติดตามและร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่เริ่มติดต่อลูกค้าไปจนถึงการปิดการขาย
 • การบริหารการส่งเสริมการตลาดรองรับการขายแบบ Promotion สามารถวิเคราะห์กิจกรรมทางการตลาด
 • การบริหารจัดการข้อมูลการขายในรูปแบบสัญญาระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถคำนวณกำไร ตามเอกสารการขายรายใบได้
 • รายงานการขายและการวิเคราะห์รายละเอียดการขาย การประเมินยอดขายและการติดตามการขาย

ระบบบริการหลังการขาย

 • กระบวนการรับประกันสินค้าที่ขาย โดยออกใบรับประกันสินค้า
 • กระบวนการทำสัญญาการรับประกันให้กับสินค้าที่ขาย โดยออกเอกสารสัญญา
 • ระบบการจัดการแจ้งซ่อมและติดตามการซ่อม ตลอดจนปิดงาน

ระบบคลังสินค้า

 • การบริหารจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังและระบบซื้อขาย วิเคราะห์การจัดซื้อและเก็บข้อมูลรายละเอียดการซื้อสินค้า
 • การรองรับหลายหน่วยนับและการแปลงหน่วยนับ สามารถแปลงเป็นหน่วยอื่นได้มากกว่า 1 หน่วย
 • สามารถกำหนดราคาสินค้าหลายชุดราคา ตามประเภทของหน่วยนับและเก็บข้อมูล ข้อมูลราคาและอัตราภาษี
 • สามารถรองรับระบบ Serial และ Batch ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถกำหนดกลุ่มราคาพิเศษ ทั้งรูปแบบ ช่วงเวลา หรือตามรายลูกค้า
 • สามารถรองรับระบบการนับสต๊อกตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

ระบบซื้อ

 • ระบบการจัดซื้อ การขอซื้อสินค้าโดยพนักงานการจัดซื้อ เชื่อมโยงเอกสารการสั่งซื้อทั้งระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบัญชี
 • สามารถรองรับระบบการเสนอราคาการจัดซื้อ
 • สามารถรองรับระบบภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • สามารถรองรับการตั้งค่าการคิดคำนวณต้นทุนสินค้าตามวิธีมาตรฐานหลายวิธี เช่น Average, FIFO, LIFO

ระบบวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน

 • สามารถรองรับการสร้างรายงานในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างรายงานใหม่
 • รายงานต่างๆ สามารถ Download ลง Excel/PDF/Word ได้และส่งรายงานหรือเอกสารทางเมล์ (Mail) ได้
 • มีคำสั่งสอบถามและขอความช่วยเหลือ (Query) อยู่ในระบบให้สะดวกต่อการใช้งานได้ในการที่จะดูข้อมูลทำรายงานต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ต้องการมีความยืดหยุ่นในการนำมาใช้งานได้ด้วยตนเอง
 • ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำไปสร้างรายงานด้วยวิธีต่างๆ ได้หลายวิธีเช่น Semantic Layer หรือ SAP Crystal Report

จุดเด่น ของ SAP Business One

User Experience

Fiori Style Cockpit

 • การจัดระบบการปฎิบัติงาน ในด้านการแสดงผลข้อมูล การค้นหา Widgets Cockpit และการใช้งานต่างๆ ให้ง่ายในการใช้งาน

Enterprise Search

 • วิธีการค้นหาข้อมูลด้วยการค้นหาแบบ Google ไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบการค้นหาแบบตายตัว

Analytical Portal

 • การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล จะกำหนดการให้สิทธิ (Authorization) แก่ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลให้มีสิทธิในการใช้ข้อมูลรายงานแตกต่างกัน
 • การกำหนดช่วงระยะเวลาในการเรียกดูรายงาน และนำข้อมูลไปแสดงผล ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น E-mail , Excel ,PDF
 • สามารถรองรับการทำงานจากหลายอุปกรณ์ (PC, Mobile, Tablet ทั้งหน้าเว็บและระบบจัดการของเว็บไซต์) สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลาไม่ว่าจะ ใช้คอมพิวเตอร์, มือถือ SmartPhone และ Tablets ในการเพิ่มข้อมูล หรือแก้ไขเว็บไซต์

Embedded Real Time Apps

Cash Flow Forecast

 • การคาดการณ์กระแสเงินสดได้ถูกต้องแม่นยำและวิเคราะห์ได้ในทันที
 • การคำนวณความน่าจะเป็นในการชำระเงินด้วยข้อมูลที่มีรายละเอียดมากและมีความซับซ้อน
 • มีการดึงข้อมูลทั้งจากเอกสารซื้อและขายมาใช้ในการคำนวณ

Advanced Available to Promise (ATP)

 • สามารถทราบข้อมูลของคลังสินค้าแบบ Real Time
 • การคำนวณจากสินค้าในมือ ที่อยู่ในสัญญาและมีการรับสินค้ามาโดยตรง
 • การลดต้นทุนในการทำใบสั่งขายใหม่ ในกรณีที่สินค้าไม่เพียงพอ

Intelligent Forecast

 • การคาดการณ์ทางสถิติด้วยการคำนวณแบบผสมผสานแนวโน้มและปัจจัยตามฤดูกาล TESM , LEDTSA
 • SAP Business One จะเป็นผู้เลือก Algorithm ที่ดีที่สุด
 • สามารถใช้งานการคาดการณ์ทางสถิติ ได้ใน MRP Wizard ใน SAP Business One

Delivery Schedule Management

 • ระบบสามารถคำนวณตารางการส่งสินค้า

Analytics

Pervasive Analytics

 • มีการเพิ่มการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในแต่ส่วนของเอกสารเพื่อสะดวกในการดูข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ

KPIs

 • มีรายงานการประเมินผลต่างๆ เพิ่มไว้เป็นรายงานมาตรฐานของ SAP Business One Version HANA

Insight to Action

 • สามารถแสดงข้อมูลเชิงลึกในส่วนต่างๆของโปรแกรม

Advanced Dashboards

 • สามารถออกแบบและสร้าง Dashboards เพิ่มเติมได้ รวมถึงแสดงผลในรูปแบบที่แต่ละบุคคลต้องการ

Customer 360°

 • แสดงข้อมูลในส่วนที่สำคัญๆของลูกค้าคนนั้น เพื่อง่ายต่อการใช้งาน

Interactive Analysis และ Excel Reports

 • แสดงผลรายงานในรูปแบบที่ผู้ใช้งานสามารถนำไปทำต่อได้ เช่น แสดงผลใน Excel และให้ลูกค้าไปทำ pivot ข้อมูลที่สนใจเพิ่มเติมได้

Sales Recommendation

 • เมื่อมีการใช้งานระบบ SAP Business One HANA ระบบสามารถให้คำแนะนำว่าลูกค้าสั่งซื้อสินค้าอะไรบ่อยๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ไปทำเอกสารต่อได้ด้วยความรวดเร็ว

ข้อดีสำหรับการใช้ SQL

 • มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแล และพัฒนาข้อมูลบน SQL จำนวนมากกว่า
 • SQL ใช้ Server เพียง 1 ตัว (HANA ใช้Server Linux เพิ่มอีก 1 ตัว)

SAP Business One Version Microsoft SQL Server มีการเปิดใช้งานมามากกว่า 10 ปี แต่สำหรับ Microsoft SQL Server นั้นมีการเปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 จึงทำให้ปัจจุบันมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแล และพัฒนาข้อมูลบน Microsoft SQL เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถดูได้จากการจัดอันดับความนิยมของ DB-Engines Ranking จะเห็นได้ว่า Microsoft SQL Server เป็นฐานข้อมูลที่มีการเลือกใช้จำนวนมากอันดับต้น ๆ โดยการใช้ SAP Business One Version Microsoft SQL Server ในการขึ้นระบบ จะใช้ Windows Server เพียง 1 ตัวเท่านั้น (SAP Business One Version HANA ใช้ Linux Server เพิ่มอีก 1 ตัว และในปัจจุบันผู้ที่ดูแลระบบ Linux ยังมีจำนวนน้อย) ดังนั้นการเลือกใช้งาน Version ต่าง ๆ ควรขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ดูแลระบบ และความต้องการในการใช้งานระบบของลูกค้าด้วย


Ready to find out more?
Start for Free Trial!