ช่วยบริหารจัดการ ตรวจสอบและดูแลระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ เพื่อเฝ้าระวังและจัดการภัยคุกคามได้ทันท่วงที โดยอาศัยเทคโนโลยีของ Fortinet ในการป้องกัน ตรวจจับช่องโหว่ และแจ้งเตือนเมื่อเกิดภัยคุกคามหรือเกิดเหตุการณ์ผิดปกติแบบ Real Time รวมทั้งมีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลตลอด 24x7

Managed Firewall and Secured Access Gateway

รองรับผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้งาน Multi-Cloud และ Hybrid Cloud อย่างปลอดภัย

IPS (Intrusion Prevention System)

  • ตรวจสอบ Flow Traffic เพื่อตรวจจับการบุกรุก และสามารถหยุดยั้งผู้บุกรุกได้ด้วยตัวเอง

VPN (Virtual Private Network)

  • เพิ่มความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลนอก Network ด้วยการเข้ารหัสจากต้นทางไปยังปลายทาง

Anti-Malware

  • ป้องกัน Software ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจงใจส่งผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น Computer Virus, Worms, Trojan horse, Spyware

Web Filtering

  • การจัดการ หรือการกรองการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตโดยสามารถทำการ Block Website ต่าง ๆ ที่ไม่ต้องการให้ใช้งาน เพื่อการใช้งาน Internet เฉพาะที่ต้องการเท่านั้น ทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มมากขึ้น

ATP (Advanced Threat Protection)

  • การตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง และการโจมตีที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน เมื่อตรวจพบภัยคุกคาม ระบบก็จะสามารถสกัดกั้นภัยคุกคามนั้นได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการปิดกั้นภัยคุกคามใหม่ ๆ ได้อีกด้วย

Log Analytics and Advanced Threat Detection

บริการจัดการและวิเคราะห์ Log พร้อมการตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูง

Log Analytics

  • การรวบรวมและการจัดการข้อมูลการทำงานของแต่ละคน รวมทั้งการวิเคราะห์ Log เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการถูกโจมตี

Fortiguard

  • ตรวจภัยคุกคามแบบ Real-time และใช้ Machine Learning และ AI เพื่อตรวจจับภัยคุกคามแบบใหม่

Application-Layer Security

ปกป้อง Application บนคลาวด์ด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ

Web Application Firewall by FortiWeb

  • ตรวจจับและป้องกันจากภัยคุกคามขั้นสูงระดับ Web Application เช่น SQL Injection, Cross-site Scripting และอื่น ๆ รวมทั้งกิจกรรมการใช้งาน web application ได้อีกด้วย

Secure Email Gateway by FortiMail

  • ตรวจจับและป้องกันจากภัยคุกคามขั้นสูงระดับ Email เช่น Phishing, Business Email Compromise หรือ Advanced Malware

MANAGED SECURITY SERVICE POWERED
BY FORTINET

Ready to find out more?
Start for Free Trial!