Virtual Desktop เป็นการใช้งาน Desktop รูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี VMware Horizon ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึง Desktop ได้จากทุกๆที่ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Thin Client, Laptop หรือ Mobile Device อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ Desktop และเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย เช่นการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานเอาข้อมูลที่เป็นความลับออกนอกองค์กรเป็นต้น

SiS cloud Brochure
Download

Simplify Desktop Management

VMware Horizon ช่วยให้การจัดการ Desktop ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์ อัพเดต OS Version หรือ ควบคุมผู้ใช้งานให้ทำตามนโยบายขององค์กร ที่สามารถสั่งงานได้จากส่วนกลาง

Simplify Cloud Migration

การใช้งาน Virtual Desktop on Cloud ช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนระบบ IT แบบดั้งเดิมไปเป็นคลาวด์ 100% ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการลด Bandwidth ของเครือข่ายในการใช้งานคลาวด์ และช่วยให้การใช้งาน Application บนคลาวด์สะดวกรวดเร็วไม่ต่างจากระบบในศูนย์ข้อมูลของผู้ใช้งานเอง

Supports a Rich, Adaptive User Experience

VMware Horizon บน SiS Cloud Services รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการใช้งาน Desktop ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงการใช้งานแบบกรณีพิเศษต่างๆเช่นการประมวลผลภาพ 3 มิติ

VIRTUAL DESKTOP ON CLOUD

Ready to find out more?
Start for Free Trial!