บริการ Enterprise Elastic Cloud อาศัยเทคโนโลยี VMware Cloud Platform ซึ่งเป็นคลาวด์สำหรับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำ โดยเน้นจุดเด่นที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจ่ายค่าบริการได้ตามการใช้งานจริงแบบรายชั่วโมง เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปขององค์กรในอนาคต ที่มีแนวโน้มลดการลงทุนขนาดใหญ่ลง เปลี่ยนเป็นการเช่าใช้และชำระค่าบริการตามการใช้งานจริง

Elastic Cost

Enterprise Elastic Cloud มีรูปแบบการคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงแบบรายชั่วโมง กล่าวคือ หากไม่มีการใช้งานจะไม่คิดค่าบริการ ดังนั้น ลูกค้าสามารถใช้งานได้ตามความต้องการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่ยืดหยุ่นและประหยัดมากขึ้น

Powered by VMware vCloud Director

Enterprise Elastic Cloud อาศัยแพลตฟอร์ม VMware vCloud Director และ vRealize Operation Manager โดยนำบริการต่าง ๆ มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการเข้าใช้งานทั้งการบริหารจัดการทรัพยากร และตรวจสอบค่าบริการในหน้าจอเดียว

Cost Breakdown Monitoring Dashboard

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายละเอียดของค่าบริการในแต่ละเดือนโดยจำแนกตามหัวข้อที่สอดคล้องกับการใช้งานทรัพยากร อาทิ vCPU, vMemory, Storage เป็นต้น ผ่านทางหน้าแดชบอร์ดอย่างง่ายดาย

ENTERPRISE ELASTIC CLOUD POWERED BY VMWARE

Ready to find out more?
Start for Free Trial!