นโยบายระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System Policy)

บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างนวัตกรรมและกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับความปลอดภัย ความมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการ ซึ่ง บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ในการปกป้องความลับ (Confidentiality) ความถูกต้อง (Integrity) และความพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการสร้างกระบวนการในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้างความมั่นใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการจะได้รับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับสูงสุด โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การให้บริการ SiS Cloud Services มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดนโยบายระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ดังต่อไปนี้

  • ให้มีการจัดทำระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และได้รับการรับรองจาก Certification Body
  • ให้ผู้บริหาร พนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  • ผู้บริหารและพนักงานต้องตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ หรือขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนด
  • ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่จัดทำ นำไปปฏิบัติ ทบทวน และปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ บริษัทเอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

Ready to find out more?
Start for Free Trial!