ราคา
สามารถควบคุมการใช้งานได้เอง จ่ายตามจำนวนที่ใช้งานจริง สามารถเลือกบริการที่ต้องการ
*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

{{ name }}

{{ vCpu.value }} Core
{{ memory.value }} GB
{{ storageSsd.value }} GB
{{ storageHdd.value }} GB
 • Dedicated Public IP
 • Backup Storage On-Site
 • Backup Storage Off-Site
 • Trend Micro Enterprise Security
 • MS Windows Server DC Edition
 • Veeam Backup Enterprise
 • Monitoring & Alert

* ค่าบริการรายเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ชำระรายปีเท่านั้น

{{ summaryPricePerHour | currency }}บาท

ต่อชั่วโมง

{{ summaryPricePerMonth | currency }}บาท

ต่อเดือน

{{ name }}

{{ vCpu.value }} Core
{{ memory.value }} GB
{{ storageSsd.value }} GB
 • Dedicated Public IP
 • Backup Storage On-Site
 • Trend Micro Enterprise Security
 • MS Windows Server DC Edition

* ค่าบริการรายเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ชำระรายปีเท่านั้น

{{ summaryPricePerHour | currency }}บาท

ต่อชั่วโมง

{{ summaryPricePerMonth | currency }}บาท

ต่อเดือน

{{ name }}

{{ vCpu.value }} Core
{{ memory.value }} GB
{{ storageHdd.value }} GB
{{ veeamStandard.value }} VM
 • Dedicated Public IP
 • Veeam Cloud Connect Replication per VM

* ค่าบริการรายเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ชำระรายปีเท่านั้น

{{ summaryPricePerHour | currency }}บาท

ต่อชั่วโมง

{{ summaryPricePerMonth | currency }}บาท

ต่อเดือน

{{ name }}

{{ storageBackup.value }} TB
{{ veeamStandard.value }} VM
{{ veeamAgent.value }} Server
 • Veeam Cloud Connect Backup per VM
 • Veeam Cloud Connect Backup per Server

* ค่าบริการรายเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ชำระรายปีเท่านั้น

{{ summaryPricePerHour | currency }}บาท

ต่อชั่วโมง

{{ summaryPricePerMonth | currency }}บาท

ต่อเดือน

{{ name }}

{{ user.value }} Users
{{ storage.value }} TB
 • MagicBox backup disk / TB

* ค่าบริการรายเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ชำระรายปีเท่านั้น

{{ summaryPricePerHour | currency }}บาท

ต่อชั่วโมง

{{ summaryPricePerMonth | currency }}บาท

ต่อเดือน
Ready to find out more?
Start for Free Trial!