ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ทุกคนติดต่อสื่อสารและทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์นอกจากนั้น วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้วิถีในการดำเนินชีวิตถูกบีบให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความจำเป็นต้องรักษาระยะห่าง หรือ Social Distancing การทำงานหลายภาคส่วนต้องหยุดชะงัก Technology ถูกนำเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทำให้หลายกิจการยังสามารถดำเนินต่อไปได้ หรือได้รับผลกระทบน้อยลง หลังจากนี้การทำงาน หรือสั่งการระยะไกลจะมีความจำเป็นอย่างมาก จนแทบจะปฎิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตประจำวันของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มากขึ้นเรื่อย ๆ

อุตสาหกรรมการผลิตก็เช่นกัน เทคโนโลยีถูกนำเข้ามาใช้ในทุกกระบวนการผลิต ข้อมูล หรือ Data ต่าง ๆ ถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ หรือรูปแบบของ Digital สามารถนำไปประมวลผล และวิเคราะห์ โดยเฉพาะข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ระบบคลาวด์ (Cloud Computing) มาช่วยอำนวยความสะดวก จัดเก็บข้อมูล ทำให้สามารถพัฒนา Application จำนวนมากมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ สามารถติดต่อสื่อสาร และสั่งการให้ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกดสวิตซ์ที่เครื่องจักร รวมไปถึงการนำข้อมูลไปสั่งการเครื่องจักรให้ทำงานอัตโนมัติ

SiS ผู้จำหน่าย SAP Business One ได้ร่วมมือกับ Move On นำเสนอ Cero Software ซึ่งเป็น Software Production ที่สามารถวางแผนการผลิต ผลิตสินค้า ตรวจสอบคุณภาพ จัดเก็บ ตามมาตรฐานที่แต่ละบริษัทกำหนด ใช้งานง่าย และสะดวก เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และสะดวกในการใช้งานทั้งระบบ ERP และ Production

“Cero”  ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะยกระดับการผลิตของคุณให้ก้าวสู่ยุค Industry 4.0 ซอฟต์แวร์บริหารจัดการการผลิต ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางของการผลิต เช่น การผลิตสินค้าในอดีตต้องมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรประจำที่เครื่องจักร เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และสินค้าที่ผลิต แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น ดังนั้น เครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัยสามารถบอกถึงสถานะการทำงานต่าง ๆได้ เช่น เวลาเดินเครื่องจักร จำนวนสินค้าดีที่ผลิตได้ จำนวนของเสียที่ผลิตได้ รวมถึงระยะเวลาในการทำงานของเครื่องจักร เวลาในการซ่อมบำรุง โดยข้อมูลในส่วนนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ SAP Business One ผ่าน API ตามมาตรฐานของ SAP ที่เป็นผู้กำหนดรูปแบบการเชื่อมต่อ และเปิดกว้างให้นักพัฒนาสามารถต่อยอดความสามารถของระบบให้เก่งยิ่งขึ้น

 

SAP Business One และ Cero ทำงานเชื่อมกันผ่าน API เหมือนเป็นโปรแกรมเดียวกัน

ใช้ Cero แล้วดีอย่างไร ?

1. Security เพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล

 • ข้อมูลถูกเก็บไว้บน Server (On premise or Cloud)
 • มีการสำรองข้อมูลไว้อยู่เสมอ
 • สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละแผนกได้

2. Accuracy เพิ่มความถูกต้องให้กับข้อมูล

 • เปลี่ยนจากการบันทึกลงกระดาษ หรือคีย์ลง Word, Excel มาบันทึกในระบบ
 • ลดการคีย์ข้อมูลซ้ำ ดึงจากข้อมูลมาสเตอร์ในระบบที่เคยบันทึกไว้
 • ระบบจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุกครั้งเมื่อมีการบันทึก

3. Paperless ลดการใช้กระดาษ

 • แบบฟอร์มต่าง ๆ เปลี่ยนจากกระดาษมาใช้ผ่านระบบ
 • เปลี่ยนการเดินเอกสารแบบเดิม ๆ ให้เป็นระบบดิจิตอล
 • รายงานต่าง ๆ ดูผ่านระบบได้ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ด้วยกระดาษ

4. Easy Process ปรับขั้นตอนการทำงานให้ลดลง และง่ายขึ้น

5. Data Centralization รวมข้อมูลไว้ที่จุดเดียว

 • ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับผลิตภัณฑ์ เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า
 • ดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ แก้ปัญหา เพิ่มคุณภาพ
 • สื่อสาร หรือส่งข้อมูลหากันระหว่างแผนก

 

เก็บข้อมูลการผลิตทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทางจนสินค้าถึงลูกค้า 

6. High Productivity เพิ่มความสามารถในการผลิต ลดปัญหา ลดต้นทุนในการผลิต (ขยายความหมายเพิ่มเติม)

 

Module ของ Cero Production Software

 

Administrator: คือ ส่วนของผู้ควบคุมระบบ สามารถตั้งค่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงาน รวมไปถึงการจำแนกสิทธิ์ของพนักงานแต่ละคนว่าสามารถดู หรือใช้งานโปรแกรมอะไรได้บ้าง

Set up: คือ ระบบการบันทึกข้อมูลตั้งต้นทั้งหมดที่ต้องใช้ดำเนินการในแต่ละกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย กะการทำงาน, เครื่องจักร, กลุ่มของเครื่องจักร, สาเหตุการเกิดของเสีย และสาเหตุการเกิด Downtime ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ใน Process ต่าง ๆ เช่น การวางตารางการทำงานในการรันแผนการผลิต, สาเหตุของเสียใช้ในการรับเข้าของเสียว่าของเสียที่ได้เกิดจากสาเหตุอะไร ดึงสาเหตุจากที่เรา Set up ไว้, เครื่องจักรใช้ในการทำ Routing, วางแผนการผลิต และ ดึงค่าต่าง ๆ ไปใช้ในการคำนวณ เช่น Capacity เป็นต้น

Costing: คือ ระบบการระบุต้นทุนของวัตถุดิบ และสินค้าแต่ละชนิด สามารถดูประวัติต้นทุนของสินค้าได้ เปรียบเทียบต้นทุนเก่า และ ใหม่ ต้นทุนการผลิตมีความสำคัญมากในการคำนวณหาต้นทุนราย Workorder หรือ Lot การผลิต ทำให้สามารถตอบคร่าว ๆ ได้ว่า Work นี้จะได้กำไร หรือขาดทุน ซึ่งมีผลต่อการกำหนดราคาขาย ทำให้มีโอกาสได้เปรียบทางธุรกิจมากขึ้น

Planning: คือ ระบบการจัดเรียงแผนการผลิต เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ รองรับทั้งแบบ Made to Order และ Made to Stock โดยอ้างอิงจากข้อมูล Sale Order และข้อมูล Max Min Stock จาก SAP B1 มากำหนดเงื่อนไขในการวางแผน โดยสามารถกำหนดสูตรการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร ค่ามาตรฐาน การคำนวณเปรียบเทียบสินค้าที่ต้องผลิตกับสินค้าคงเหลือในคลังสินค้า โดยทั้งหมดสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในการทำงานสำหรับการผลิตสินค้าได้ 

 

Production: คือ ระบบควบคุมกระบวนการผลิต และดูภาพรวมของฝ่ายผลิต สามารถ Monitor ดูตามแผนก หรือเครื่องจักรได้ว่า กำลัง Action งานอะไรอยู่ แผนงานต่อไปคืออะไร ประวัติงานที่ผ่านมามีอะไรบ้าง ดูข้อมูลการผลิตของแต่ละ Workorder เช่น เวลาเริ่มงาน, เวลาจบงาน, ของดี, ของเสีย, จำนวนวัตถุดิบที่เบิกเข้าไปทำการผลิต, พนักงานคนไหนเป็นคนคุมงาน, เกิด Variance กี่ % เป็นต้น

 

QA: คือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยดึงข้อมูลจาก QC Spec มาเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพและวัดผลว่าสินค้าที่ผลิตออกมานั้นผ่าน Spec หรือไม่ และมีตารางเวลาให้เจ้าหน้าที่ QA ดูด้วยว่าจะต้องเข้าไปตรวจงาน Workorder ที่ไหนและเมื่อไหร่

Warehouse: คือ ระบบบริหารจัดการคลัง สามารถตรวจสอบสต๊อกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ทำการโอนสินค้าระหว่างคลังโดยจะต้องผ่าน Flow การอนุมัติของเจ้าของพื้นที่คลังด้วย เพื่อลดข้อผิดพลาดในการโอนของ ให้ข้อมูลของจริงกับของในระบบต้องตรงกันอยู่เสมอ นอกจากนั้นระบบคลังเรายังใช้เทคโนโลยี Barcode เข้ามาช่วยในการโอน และนับสต๊อก เพื่อลดความผิดพลาด สะดวก รวดเร็ว

 

Cero Software มีจุดเด่นที่ คือ Software พัฒนาเอง โดยทีมพัฒนาที่มีประสบการณ์โดยตรงกับสายงานผลิต สามารถปรับโปรแกรมให้เข้ากับ Business ของลูกค้าแต่ละองค์กรได้ ดังนั้น ระบบที่ได้จะถูกพัฒนาขึ้นสำหรับคุณโดยเฉพาะ และอีกจุดเด่นที่สำคัญคือ สามารถใช้ User ได้ไม่จำกัด (Unlimited User) ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมีจำนวนคนใช้ระบบมากหรือน้อย ราคา Software จะขึ้นอยู่กับ Scope งานจริง และสามารถทำงานเชื่อมต่อกับโปรแกรม ERP ทีเป็นมาตรฐานอย่าง SAP Business One ได้แบบ Real Time เป็นเนื้อเดียวกันผ่าน KPI ที่ SAP B1 เป็นผู้กำหนดเงื่อนไข ดังนั้น ไม่ต้องกังวลกับปัญหาเรื่องความผิดพลาดในการส่งข้อมูล

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเป็นบางส่วนที่ Cero สามารถช่วยให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิมากขึ้น สะดวกกับผู้ใช้งาน ควบคุมคุณภาพในการผลิตให้เป็นไปตามหลักที่กำหนดอย่างถูกต้อง รวมถึงลดปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการวางแผนและการผลิต ลูกค้าท่านใดมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ SAP Business One หรือ Cero สามารถติดต่อได้ที่ sap@sisthai.com หรือ https://www.siscloudservices.com/th/our-services/erp-on-cloud/sap-business-one

Ready to find out more?
Start for Free Trial!